Fiscale dienstverlening

De advocaten van LIVA zijn verregaand gespecialiseerd en verlenen enkel bijstand in fiscale materies. De bijstand van LIVA kan verschillende vormen aannemen:

 • Fiscale procedures voor hoven en rechtbanken & administratieve geschillen
 • Fiscale adviesverlening
 • Fiscale bijstand bij controle
 • Regularisaties
 • Bemiddeling

1. Fiscale procedures voor hoven en rechtbanken & administratieve geschillen

De verdediging van belastingplichtigen in administratieve en gerechtelijke procedures met betrekking tot navolgende materies: 

 • Directe belastingen
 • Indirecte belastingen
 • Lokale en regionale belastingen
 • Antiwitwaswetgeving en fiscaal strafrecht
 • Fiscaal invorderingsrecht

2. Fiscale adviesverlening

De fiscale adviesverlening van LIVA kan verschillende vormen aannemen, maar is steeds aangepast aan uw persoonlijke situatie:

 • Verlenen van (preventief) advies met betrekking tot bovenvermelde materies
 • Second opinions
 • Nazicht van overeenkomsten met fiscale impact

3. Fiscale bijstand bij controle

Een fiscale controle kan erg intimiderend zijn. 
Wanneer u het voorwerp uitmaakt van dergelijke controle staan de advocaten van LIVA u met raad en daad bij. U bent in goede handen.
Naast een inhoudelijke onderbouwing van uw fiscaal dossier ziet LIVA tijdens een (on)aangekondigde controle ook toe of de administratie haar fiscale onderzoeksbevoegdheden op een correcte en rechtmatige manier uitoefent.
Daarenboven hebben de advocaten van LIVA rond het fiscaal visitatierecht een jarenlange terreinervaring opgebouwd, waarbij zij in het bijzonder waken over uw grondrechten inzake privacy, bescherming van (elektronische) correspondentie, beroepsgeheim en bedrijfsgeheimen.

4. Regularisaties

De advocaten van LIVA staan belastingplichtigen bij een fiscale regularisatie van niet-aangegeven inkomsten (personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, etc.) bij het Contactpunt Regularisaties of bij het Parket.


5. Bemiddeling

Daarnaast verleent LIVA ook bijstand in het kader van fiscale bemiddeling zowel op federaal als op gewestelijk niveau (o.a. Vlaamse Belastingdienst).

6. Aanvragen ruling voorafgaande beslissing

Een ruling (voorafgaande beslissing) kan worden gedefinieerd als een beslissing waarmee de FOD Financiën bepaalt hoe de belastingwetten zullen worden toegepast op een specifieke situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad. 

Deze ruling geeft rechtszekerheid aan de aanvrager want ze bindt alle diensten van de FOD Financiën, m. a. w. alle diensten van de FOD Financiën moeten deze ruling in acht nemen.

7. Fiscaal strafrecht en antiwitwaswetgeving

Personen kunnen beschuldigd worden van verschillende misdrijven waaronder inbreuken op de fiscale regelgeving. Die inbreuken worden gesanctioneerd op basis van het fiscaal strafrecht. 

Fiscaal strafrecht (verdediging tegen vervolgingen door strafrechtelijke autoriteiten wegens fiscale fraude, fiscale valsheid in geschriften, witwassen, …) is een vak apart. Want al blijven de algemene regels inzake strafrecht in principe van toepassing, toch vereisen de strafbaarheid, de strafvordering en de bestraffing een gespecialiseerde aanpak van een advocaat die ook de vereiste expertise in fiscaal recht heeft. 

LIVA fiscale advocaten heeft deze expertise in huis en verdedigt in fiscaal strafrecht de belangen van de belastingplichtigen maar waar nodig ook de belangen van de adviseurs (boekhouders, accountants, notarissen etc.).

8. Fiscaal invorderingsrecht

 • Invordering van onbetaalde fiscale schuldenbeslag
  • bewarend beslag
  • Uitvoerend (derden) beslag
  • hypothecaire inschrijvingen
 • Aanvragen van betalingsfaciliteiten
  • aanvraag van afbetalingsplan op 12  maanden
  • aanvraag administratieve schuldenregeling (afbetaling op 5 jaar)
  • aanvraag onbeperkte uitstel van invordering
  • aanvraag kwijtschelding van opgelegde boetes en interesten

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies voor website-optimalisatie en statistieken. Voor meer info lees onzeprivacyverklaring